Strategia

19.3.2018

Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry:n strategia kokonaisuudessaan.

Suomen Pyhäkoulun Ystävät – SPY ry

 

Toiminta ja strategia

SPY on perustettu vuonna 1993 pyhäkoulun kannatusyhdistykseksi. Yhdistyksellä haluttiin varmistaa, että Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK ry) pystyy huolehtimaan ainakin pyhäkoulutyön edellytysten säilymisestä seurakunnissa.

Nykyisin SPY ry on Nuori kirkko ry:n jäsenjärjestö. Nuori kirkko syntyi vuoden 2017 alussa, kun SLK ry, Nuorten Keskus ry sekä Poikien ja Tyttöjen Keskus ry yhdistyivät.

Vuoden 2016 lopussa SPY:llä oli 202 henkilöjäsentä ja 4 jäsenseurakuntaa.

 

Tässä asiakirjassa kuvataan SPY:n strategia vuoteen 2022 asti. Strategiassa kerrotaan työn lähtökohdat ja Arvot sekä määritellään visio eli Unelma ja missio eli Toimi. Strategiassa määritellään myös roolit ja keinot, joiden avulla strategiset tavoitteet – Taiston tienviitat – pyritään saavuttamaan.

Tätä strategiaa on valmistellut SPY:n hallitus vuoropuhelussa yhdistyksen jäsenten, seurakuntien ja Nuoren kirkon työntekijöiden kanssa.

 

 

Edellisen strategian vaikutus yhdistyksen toimintaan

ja pyhäkouluihin Suomen ev.-lut. kirkossa

Yhdistyksen historian ensimmäinen strategia laadittiin vuosiksi 2013–2017. Se julkaistiin SPY:n Ystäväkirjassa, joka sisälsi myös Pertti Luumin laatiman historiikin yhdistyksen ensimmäisistä 20 vuodesta. Tärkeänä pidettiin kuitenkin energian suuntaamista nimenomaan kehittämistyöhön – strategiaan, joka tulisi tulevien toimintasuunnitelmien tekemistä.

Strategian henki oli lasta suuresti arvostava: strategiaa elävöittivät Unelma, Arvo, Taisto ja Toimi, hahmot, jotka viestittävät yhdistyksen halua toimia lasten kanssa ja lasten hyväksi.

 

Vaikutusvoiman lisäämiseksi strategiakauden tavoitteiksi SPY:lle yhdistyksenä asetettiin

 • jäsenistön sitoutuminen yhdistyksen arvoihin.
 • jäsenmäärän lisääntyminen 20 prosentilla.
 • yhdistyksellä selkeä, raikas ilmeinen ja dynaaminen viestintä.
 • Varojen lisääntyminen niin, että on mahdollisuus toteuttaa kampanjoita ja kokeilla uusia kehittämisideoita.

 

Nyt voimme todeta, että tavoitteisiin on päästy kiitettävästi, sillä

 • yhdistyksen jäsenmäärä on lisääntynyt 151 henkilöstä 202 henkilöön (33 prosenttia), mikä on hyvä saavutus tilanteessa, jossa monet aiemmat jäsenet ovat ikänsä vuoksi jääneet pois yhdistyksestä.
 • yhdistyksen viestinnällinen ilme on uudistettu ja viestintäsuunnitelmaa kehitetään aktiivisesti.
 • yhdistyksen talous on joka vuosi ollut ylijäämäinen. SPY on ollut vuodesta 2013 lähtien Kirkkohallituksen kolehtisuosituslistalla, ja kolehtivaroja on saatu yhdistyksen toimintaan niin, että toimintaedellytykset ovat muuttuneet oleellisesti.

 

Kolehtituotot

Vuosi

2013                    11 121,94 euroa

2014                    11 348,30 euroa

2015                    15 200,22 euroa

2016                    17 022,90 euroa

 

Sitä, voidaanko koko jäsenistön sanoa sitoutuneet yhdistyksen arvoihin,  on vaikea määritellä. Asiaa pyrittiin selvittämään erillisellä kyselyllä. Yhteydenotot jäsenistöön antoivat viitteitä siitä, että jäsenet ovat tyytyväisiä hallituksen toimintaan. Erityistä innostusta aktiiviseen yhdistyksen paikallistoimintaan ei kuitenkaan ole ollut. Tähän on tärkeä kiinnittää huomiota seuraavalla strategiakaudella, jotta pyhäkoulun laatuun, saavutettavuuteen ja tunnettuuteen liittyvät tavoitteet toteutuisivat.

 

Muita strategisia tavoitteita olivat

 • pyhäkoulunohjaajan roolin vahvistuminen.
 • kasvatukseen liittyvän vapaaehtoistyön näkyvyyden paraneminen.
 • synnyttää kaipuu ja tarve pyhäkouluun.
 • pyhäkoulun saaminen lasta lähelle.
 • pyhäkoulun ja perheen kohtaaminen (pyhäkoulu löydetään).

 

Näiden tavoitteiden edistämiseksi yhdistys toteutti hiippakunnallisia kyselyjä. Laajin niistä tehtiin Mikkelin hiippakunnassa. Tulos oli haastava: useassa seurakunnassa pyhäkoulu oli lopetettu, sitä ei edes kaivattu tai sen järjestämistä pidettiin erittäin vaikeana.

SPY:n lähestymiset ovat joka tapauksessa herättäneet keskustelua sekä halua toiminnan kehittämiseen. Toimilla ei ole kuitenkaan ollut vielä vaikutusta pyhäkoulujen tilastoihin, jotka kertovat vähenevästä toiminnasta.

 

Vuosi       Pyhäkoululaisia       % 4–10-vuotiaista        Pyhäkouluja

 

2013                20 611                           4,9                           1 088

2014                19 501                           4,6                              993

2015                17 280                           4,0                              915

2016                15 978                           3,7                              854

 

Pyhäkoulutoiminnan kehittäminen niin, että se vastaa lapsen ja perheiden tarpeita nyt, vaatii siis vielä paljon työtä. Oleellista on kirkastaa ajatusta, ettei pyhäkoulua pidetä tärkeänä sen itsensä vaan lasten ja perheiden hyvän vuoksi. On syytä aina uudestaan kysyä, mitä pyhäkoulu olisi, jos se perustettaisiin nyt.

Seuraavien vuosien strategia on laadittu tältä pohjalta.

 

 

STRATEGIA 2018–2022

 

Toimintaympäristön vaikutus pyhäkoulutoimintaan

Toimintaympäristön muutosta on arvioitu SPY:n jäsenten kokemusten perustella. Keskusteluja on käyty niin vuosikokouksen yhteydessä kuin etenkin strategian suunnittelutapaamisessa.

Ajattelun taustalla ovat myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, joka linjaa yhteiskunnan varhaiskasvatusta, LAPE eli Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma sekä Lapsibarometri 2016. Ne tähtäävät lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja hyvän kasvun mahdollistamiseen. Siksi niiden sisällöllä on merkitystä myös pyhäkoulutoiminnan kehittämiselle.

 

1) Lasten näkökulma

Lapsibarometrit tuovat tietoa 6-vuotiaiden lasten elämästä. Tutkimuksen tuottaa lapsiasiavaltuutetun toimisto.

Lapsibarometrin 2016:n teema oli luottamus, joka on tärkeää niin yhteiskunnan toimivuudelle kuin lapsen sisäiselle eheydelle. Tulos kertoi, että lähes kaikki suomalaiset 6-vuotiaat suhtautuvat varsin luottavaisesti toisiin ihmisiin ja myös itseensä. He kokevat voivansa hyvin ja tuntevat iloa. Surua tuottavana asiana nousi esiin kiusaaminen.

Iloa tuottavia asioita ovat (tärkeysjärjestyksessä)

- juhlahetket, yllätykset, jonkin asian saaminen

- kaverit

- leikkiminen, pelaaminen

- johonkin meneminen, lähteminen

- ruoka, herkut

- liikkuminen

- perheen kanssa oleminen, nauraminen, kutittaminen

- että joku sanoo tai tekee jotain kivaa

- lemmikki

- se, että saa olla ja leikkiä rauhassa.

 

SPY:n keskusteluissa lasten elämän koettiin muuttuneen niin, etteivät lapset mene enää juuri mihinkään itsekseen, vaan heillä on aina aikuinen mukana. Toimintaankin osallistutaan yhdessä aikuisen kanssa.

Toisaalta lasten digitaalisen viestinnän käyttö on itsenäisempää kuin aikaisemmin. Jo pienillä lapsilla on älypuhelimia, ja varsinkin YouTuben antia seurataan itse ja sen avulla myös opetellaan asioita. Mediaympäristöllä onkin suuri merkitys siihen, mitä lapset pitävät kiinnostava.

 

2) Perheiden näkökulma

SPY:n keskusteluissa perheiden näkökulman pohdinta nosti esiin moninaisuuden ja sosiaalisen median merkityksen. Perheitä on monenlaisia, joten pyhäkoulutoiminnassakin on mietittävä erilaisia kohderyhmiä.

Perheille on tarjolla paljon palveluita ja viihdettä, joka kilpailee seurakunnan tarjonnan kansssa. Seurakunnan rooli perheiden arjessa vaihtelee valtavasti sen mukaan, mitä muita toimijoita paikkakunnalla on.

Moninaisuus tulee perheiden elämään myös maahanmuuttajien myötä eri kulttuurien kohtaamisena. Pyhäkoulu voi parhaimmillaan vahvistaa sekä oman kristillisen identiteetin rakentumista että ystävyyttä toisella tavalla ajattelevien ja uskovien kanssa.

 

3) Pyhäkoulunohjaajan näkökulma

Pyhäkoulunohjaajien kokemukset työn arvostamisesta ja tuesta vaihtelevat seurakunnittain suuresti. Seurakunnan työntekijän paneutuminen tehtäväänsä näkyy heti vapaaehtoisten seurakuntalaisten motivaatiossa.

Pahimmillaan vapaaehtoinen jätetään yksin, työntekijät eivät tunne häntä eivätkä osaa hahmottaa pyhäkoulua osaksi seurakunnan elämää. Parhaimmillaan pyhäkoulun ympärille taas rakentuu monipuolinen yhteisö, joka osana seurakunnan jumalanpalveluselämää vastaa kaikenikäisten hengellisiin tarpeisiin ja pitää sisällään myös diakonian.

 

4) Seurakunnan työntekijän näkökulma

Seurakunnan tehtävä on välittää ilosanomaa armosta ja rakkaudesta. Se on jäsenilleen jumalanpalvelusyhteisö, joka huolehtii kaikkien ihmisten hyvästä. Seurakunnan työntekijöiden tehtävä on mahdollistaa seurakuntalaisten osallisuus yhteisössä.

Toimintakulttuurissa on menellään suuri muutos. Vuosikymmeniä toimineet työmuotojen rajat murtuvat. On opittava toimimaan osallistavasti ja digitaalisesti.

Seurakunnan varhaiskasvatuksessa rakennetaan parhaillaan uusia paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Seurakunnan rooli yhteiskunnan varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina määrittyy uudelleen.

Yhteiskunnan näkökulmasta seurakunta on yksi yhteistyökumppani muiden joukossa. Ilmiölähtöisessä pedagogiikassa seurakunta on yksi oppimisympäristö.

Työntekijöiden tilanne on haastava. Tämä näkyy helposti kiireenä, mikä sopii huonosti yhteen vapaaehtoistoiminnan ohjaamisen kanssa.

Osa työntekijöistä tekee uudistamistyötä innokkaasti ja sitoituneesti. Osalle pyhäkoulun brändi tuntuu haastavalta ja vanhentuneelta. Kun pyhäkoulu ei voi enää olla päiväkotiyhteistyötä, ei oikein tiedetä, mitä se sitten olisi – että kuitenkin mentäisiin sinne, missä lapset ovat.

 

SPY:N UNELMA : PYHÄKOULU VÄLITTÄÄ

”Koska pyhäkoulu välittää – pyhäkoululainen välittää – siksi pyhäkoulusta kannattaa välittää”, todettiin SPY:n strategiakeskustelussa. Ajatus pitää sisällään sen, miksi pyhäkoulu kannattaisi keksiä vaikka nyt. Lapset ja perheet tarvitsevat paikkoja, jotka vahvistavat taitoja pitää huolta itsestä ja toisista.

Pyhäkoulussa välittäminen ei ole kiinni siitä, mitä teet, vaan sinusta välitetään siksi, että olet. Pyhäkoulu on siis vastarintaliike stressaavaa kilpailua ja kaupallisuutta vastaan, toimintaa kasvurauhan puolesta.

Pyhäkoulubrändiin kuuluvat hyvyys ja avoimuus. Pyhäkoulu on ”kasvua, jota ei muualta saa”. Se on toisten kunnioittamista, jakamista, rakkautta muita ihmisiä kohtaan – välittämistä.

 

SPY:N ARVOT

 • Yhdessä tekeminen
 • Rohkeus
 • Ketteryys
 • Monikulttuurisuus

 

1) Yhdessä tekeminen

SPY:lle on tärkeää edistää sitä, että kaikenikäiset seurakuntalaiset toimivat yhdessä ja seurakunnan työntekijät mahdollistavat heidän toimintansa. Näin seurakunta tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuden hengellisen kasvun prosessiin, joka pitää sisällään toiminnallisuutta ja vastuullisuutta.

Yhdessä tekemiseen sisältyy sellaisia arvoja kuin  ystävyys, aito välittäminen, kunnioittaminen, tasavertaisuus, luottamus ja avoimuus.

Pyhäkoulussa jokainen lapsi huomioidaan, kun taas isossa koulussa tai päiväkodissa se ei ole varmaa. Pyhäkoulussa lapsi myös kasvaa välittämään muista.

Pyhäkouluväen tunnistaakin parhaimmillaan siitä, että jakaminen tulee luonnostaan: äiti pakkaa mukaan evästä varmuuden vuoksi kahdelle, jos ne joltain toiselta ovat unohtuneet.

 

Yhdessä tekeminen tarkoittaa sitä, että on hyvä yhteishenki eikä ketään jätetä ulkopuolelle.

Pyhäkoulussa saa paljon ystäviä, oli sitten ohjaaja tai pyhäkoululainen. Pyhäkoulussa eri-ikäiset löytää toisensa.

Ohjaaja osoittaa luotettavuutta, jotta pyhäkoululainen voi kertoa asioistaan.

Pyhäkoululaiset kunnioittavat isompia ja tottelevat. Pyhäkoululaiset kunnioittavat toisiaan.

Kaikkia pyhäkoululaisia arvostetaan sellaisina kuin he ovat.

Kaikkien kanssa ei tarvitse olla ystävä, riittää, että on ystävällinen.

 

2) Rohkeus

SPY haluaa edistää pyhäkoulua, jossa jokaiselle annetaan mahdollisuus tuoda kristillisyyttä esille omalla tavallaan, olipa se sitten laulamista, kertomista tai vaikka sähläämistä.

Pidämme rohkeasti esillä kristillistä katsomusta ja puolustamme lasten oikeutta kristilliseen kasvatukseen. Kannustamme siihen, että pyhäkoulussa uskalletaan kysyä, kyseenalaistaa ja myös pitää kiinni hyväksi havaitusta.

Pyhäkoulu toimii loistavasti oman identiteetin rakennuspaikkana. Siellä saa puhua Jumalasta ja Jeesuksesta, pohtia raamatunkertomuksia, juhlia kristillisiä juhlia, rukoilla ja nauttia hiljaisuudesta, oppia, että kristitty jakaa omastaan.

Kaikki tämä kuuluu asiaan, sitä ei tarvitse peitellä tai pyytää anteeksi. Jos paikalla on toisin uskovia, he saavat mahdollisuuden tutustua siihen, mitä kristittynä oleminen ihan oikeasti on.

 

                      Enkeli suojelee minua. En pelkää mennä kouluun.

 

3) Ketteryys

Uskomme siihen, että vaikuttavuutta syntyy, kun vastataan nopeasti esille tuleviin haasteisiin ja uskalletaan kokeillaan monenlaista. Uskomme myös, että strategia antaa suunnan hyvin monimuotoiselle toiminnalle.

Vielä emme tiedä, mitä tulemme seuraavan viiden vuoden aikana tekemään päästäksemme tavoitteisiin. Arvona ketteryys pitää sisällään positiivisuutta, iloa, luottamusta tulevaisuuteen ja siihen, että ongelmat ovat ratkaistavissa.

SPY:llä on myös mahdollisuus olla – ja se on – ketterä, koska se keskittyy vain yhteen asiaan: pyhäkouluun.

 

4) Moninaisuus

Elämänympäristömme on monitahoinen: lapsia ympäröivät eri elämätavat, mielipiteet, elämänkatsomukset ja kulttuurit niin ihmisten kuin median kautta.

Ehjän identiteetin rakentuminen ja ystävällinen suhtautuminen kaikkiin ihmisiin edellyttää, että lasta tuetaan tutkimaan ja pohtimaan moninaisuutta positiivisessa hengessä. Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä tehdäkseen hyviä asioita yhdessä toisten kanssa.

Pyhäkoulu tukee lasta luottamaan omaan arvoonsa, tuntemaan olonsa turvalliseksi ja kasvamaan empaattiseksi. Pyhäkoulu voi myös opettaa, miten käsitellä epäreiluutta ja puuttua siihen omien voimavarojen mukaan.

 

 

SPY:N TEHTÄVÄ ELI TOIMI

SPY:n Toimin ”strateginen nimi” on missio, tehtävä, jota varten ajattelemme SPY:n olevan olemassa.

Toimin ydin nousee arvoista. Siksi SPY

 • varustaa seurakuntia toimimaan yhdessä kaikenikäisten seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden kesken.
 • pitää rohkeasti esillä kristillistä uskoa ja pyhäkoulua.
 • kokeilee ketterästi uusia pyhäkoulun toteuttamistapoja ja viestintäkeinoja.
 • antaa eväitä kunnioittavaan kanssakäymiseen monenlaisten ihmisten kanssa ja vahvistaa kristittyjen omaa identiteettiä.

 

SPY on aina pitänyt itseään vapaaehtoisen pyhäkoulunohjaajan puolestapuhujana. Seurakuntalaisten aktiivisuus on periaatteessa aina vain arvostetumpaa, mutta monet rakenteet eivät vielä tue tätä. Toimivien käytäntöjen kehittämiseen ja jakamiseen tällä alueella pyrkii sekä SPY että Nuori kirkko.

SPY voi toimia kehittämistyössään seurakuntalaisten äänitorvena: se auttaa työntekijöitä mahdollistamaan pyhäkoulua hyvällä organisoinnilla, ohjaajien huoltamisella, viestinnällä ja markkinoinnilla.

Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan myötä monien huomio on kiinnittynyt seurakunnan rooliin katsomuskasvatuksessa. Seurakunnan ensisijainen tehtävä on nyt entistä vahvemmin olla se ”uskonnollinen ilmiö”, jota katsomuskasvatuksessa ihmetellään. Toisin kuin koulussa tai yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa pyhäkoulu voi olla väylä kasvaa rennosti ja iloisesti kristittynä ja harjoittaa kristillistä uskoa sen kaikessa rikkaudessa.

Uuden kehittäminen vaatii ketteryyttä, joka pienelle SPY:lle on täysin mahdollista: Se löytää ideoita ja kokeilee niitä. Se voi taloudellisesti helpottaa materiaalien ja toimintatapojen käyttöönottoa. Se on seurakuntien ”pyhäkoulutoiminnan paimen”, joka auttaa myös seurakuntia olemaan ketteriä.

SPY:n toimenkuvaan kuuluu pitää esillä myös sitä näkökulma, että moninaistuvassa maailmassa kritillinen kasvatus on yhä tärkeämpää. Ihminen, jolla ei ole omaa identiteettiä, ei voi käydä todellista (uskonto)dialogia.

Uskontoon liittyvien kysymysten pohdinta ei ole lapsille ulkoapäin tarjottu idea, se on heissä itsessään. Siksi sille on tärkeä tarjota turvallinen tila.

Sellaisen tilan, lasten ja perheiden rinnalle, SPY haluaa luoda pyhäkoulusta.

 

 

SPY:N STRATEGISET TAVOITTEET ELI TAISTON TIENVIITAT

Taiston tienviitat ovat asioita, joiden toteutumisen koemme tarpeellisena unelmamme saavuttamiseksi. Niitä voidaan kutsua myös SPY:n strategisiksi tavoitteiksi.

Tienviittoja on luotu kolmesta eri näkökulmasta:

 • lapsi ja perhe
 • pyhäkoulunohjaaja
 • SPY:n vaikuttavuus.

 

1) Lapsen ja perheen näkökulma

 • Perheet tietävät pyhäkoulun paikaksi, jossa välitetään lapsista ja jossa oppii toisista välittämistä.
 • Lapsista on mukava tulla pyhäkouluun, ja perheet arvostavat pyhäkoulua.
 • Pyhäkoulu tunnetaan paikkana, jossa lapsi oppii tuntemaan oman uskontonsa, keskustelemaan siitä ja arvostamaan muunlaista ajattelua.
 • Muista kulttuureista tulleille pyhäkoulu on helppo tapa liittyä seurakunnan elämään.
 • Lapsi kokee pyhäkoulun turvalliseksi ja innostavaksi.
 • Aikuiset kokevat pyhäkoulun luotettavaksi ja hyödylliseksi.
 • Perheet saavat tietoa pyhäkoulusta niin omasta kotiseurakunnastaan (esimerkiksi messussa käydessään) kuin valtakunnallisesti.
 • Pyhäkoulu näkyy lasten mediatilassa niin, että jokainen lapsi tietää pyhäkoulun ja osaa sanoa siitä jotain hyvää.
 • Pyhäkoulu koetaan helpoksi ja mukavaksi tavaksi olla mukana seurakunnassa.
 • Pyhäkoulu on lähellä fyysisesti ja digitaalisesti.
 • Kummit tukevat kummilapsen osallistumista pyhäkouluun.

 

2) Pyhäkoulunohjaajan näkökulma

 • Ohjaajat ja työntekijät luovat yhdessä pyhäkoulun rakenteet.
 • Ohjaajat saavat käyttää pyhäkoulussa osaamistaan monipuolisesti.
 • Pyhäkoulun pitäminen ei tunnu liian vaikealta vaan kiinnostavalta.
 • Keskinäinen luottamus ja sen myötä uskallus toimia ja kehittää toimintaa vahvistuvat.
 • Työntekijöiden sitkeys toimia vapaaehtoisten kanssa vahvistuu.
 • Kaikki seurakunnan työntekijät tietävät, mikä on pyhäkoulu ja arvostavat sitä.
 • Pyhäkoulu ja varhaiskasvatus yhdistyvät luontevasti.
 • Ohjaajat osaavat luottaa lapsiin ja toimia yhdessä heidän kanssaan.
 • Ohjaajat osaavat ottaa vastaan monenlaiset lapset ja perheet.
 • Digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään entistä paremmin.
 • Pyhäkoulunohjaajille on tarjolla virkistystä ja innostavia koulutustapahtumia.
 • Pyhäkoulunohjaajaksi halutaan, koska yhteiset tapaamiset ovat niin antoisia.

 

3) SPY:n näkökulma

 • Yhdistyksen talous vakiintuu niin, että toimintasuunnitelmat voivat olla monipuolisia ja strategian mukaisia.
 • Jäsenmäärän lisääntyy 20 prosentilla joka vuosi.
 • Yhdistys tunnetaan aktiivisena, innovatiivisena toimijana.
 • Yhdistyksen viestintä on ajanmukaista ja vilkasta.
 • Jäsenet sitoutuvat toteuttamaan SPY:n tavoitteita.

 

 

SPY:N ROOLIT

1) Uuden etsijä ja mahdollistaja

SPY ry

 • rakentaa yhteyttä eri-ikäisten seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden kesken.
 • edistää pyhäkoulun tunnettuutta.
 • ajaa vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien asiaa.

 

SPY toimii muiden kirkon kasvatuksen toimijoiden kanssa yhdessä. Työnjako Nuori kirkko ry:n, Seurakuntaopiston ja Kirkkohallituksen kesken on seuraava:

 

SPY ry

 • tekee pyhäkoulua tunnetuksi.
 • toimii pyhäkoulun kehittämisryhmänä Nuori kirkko ry:ssä.
 • pitää yhteyttä seurakuntiin pyhäkoulutoiminnan kehittämiseksi.
 • mahdollistaa uudenlaisen pyhäkoulutoiminnan tukemalla pyhäkouluja materiaalien kehittämisessä ja levittämisessä.
 • tukee pyhäkoulutoimintaa Lastenkirkko-mediassa.
 • valitsee joka toinen vuoksi vuoden pyhäkoulunohjaajan, jakaa pyhäkoulusädekehiä ansioituneille pyhäkoulutoimijoille ja näin pitää asiaa esillä myös tiedotuksellisesti.

 

Nuori kirkko ry

 • julkaisee pyhäkouluun liittyviä materiaaleja (lehtiä ja digitaalista sisältöä).
 • tuottaa pyhäkoulukoulutuksia ja -tapahtumia.
 • huolehtii pyhäkoulutoiminnasta osana kirkon varhaiskasvatusta.
 • kehittää pyhäkoulun teologiaa ja pedagogiikka.
 • tarjoaa SPY:lle kokoontumispaikan ja sihteerin työpanoksen.

 

Seurakuntaopisto

 • järjestää pyhäkoulun koulutustapahtumia yhdessä SPY:n ja Nuori kirkko ry:n kanssa.
 • kehittää pyhäkoulun pedagogiikkaa ja teologiaa.

 

Kirkkohallitus

 • kokoaa pyhäkoulutoiminnan tilastot.
 • kehittää seurakuntien jumalanpalveluselämää, vapaaehtoistoimintaa ja kristillistä kasvatusta – myös pyhäkoulun näkökulmasta.

 

 

SPY:N KEINOT

SPY laatii strategian pohjalta vuosittain toimintasuunnitelman, joka konkretisoi seuraavan vuoden tavoitteet ja kuvaa toimenpiteet, joihin tavoitteiden saavuttamiseksi ryhdytään.

Käytössä on seuraavia toimintatapoja ja kanavia:

 • lasten ja perheiden tavoittaminen Lastenkirkko-median, sosiaalisen media ja seurakuntien viestinnän kautta
 • yhteydenpito jäseniin jäsenkirjeiden, sosiaalisen median ja tapaamisten myötä
 • yhteydenpito seurakuntiin kirjeillä, puheluilla, materiaalin ja tapahtumien taloudellisella ja järjestämistuella
 • näkyvyyden lisääminen vuoden pyhäkouluohjaajan ja sädekehien saajien myötä sekä tiedotteina ja juttuideoina medialle
 • erilaiset markkinointimateriaalit sekä näkyvyys erilaisissa tapahtumissa
 • yhteistyö muiden pyhäkoulutoimintaa edistävien tahojen kanssa, myös kansainvälisesti.

 

ORGANISAATIO

Jäsenistö

Hallitus

Nuori kirkko ry